Servis pre životné prostredie

Poskytovanie trvalého servisu pre klientov dodávateľsky

 • Pravidelná prehliadka priestorov klienta v súvislosti s dodržiavaním platných predpisov v oblasti životného prostredia
 • Súčasťou prehliadky je spracovanie zápisu o zistených nedostatkoch s návrhom opatrení k ich odstráneniu osobitne pre oblasť odpadov, vôd a ovzdušia
 • Zabezpečenie všetkých potrebných rozhodnutí z oblasti životného prostredia
 • Dopĺňanie a aktualizácia dokumentácie súvisiacej s odpadovým, vodným hospodárstvom, ochranou ovzdušia a manipuláciou s veľmi jedovatými látkami
 • Vedenie evidencie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Spracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok
 • Vedenie evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia, spracovanie koncoročného hlásenia o vypúšťaní znečisťujúcich látok, výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy v životnom prostredí

Odpadové hospodárstvo a problematika obalov

 • Opatrenia pre prípad havárie
 • Program odpadového hospodárstva
 • Identifikačný list nebezpečných odpadov
 • Zabezpečenie podkladov k rozhodnutiam orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve
 • Zabezpečenie odborných posudkov vo veciach odpadov
 • Poradenstvo v oblasti Recyklačného fondu, zákona o obaloch a pod.


Vodné hospodárstvo

 • Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku NL do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
 • Prevádzkové poriadky k vodným stavbám (kanalizácia, sklad NL, ČOV...)
 • Zabezpečenie podkladov k rozhodnutiam orgánov štátnej správy vo vodnom hospodárstve


Ochrana ovzdušia

 • Zabezpečenie podkladov k rozhodnutiu príslušného úradu na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
 • Vypracovanie hlásenia o vypúšťaní znečisťujúcich látok a výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • Vypracovanie rozptylových štúdií
 • Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • Vypracovanie programu znižovania emisií
 • Vypracovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov
 • Zabezpečenie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia


Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)

 • Vypracovanie žiadosti o udelenie integrovaného povolenia
 • Vypracovanie oznámenia o prevádzke a o jej emisiách do ovzdušia a vôd