Požiarna ochrana

  • vykonávanie odbornej poradenskej činnosti
  • organizovanie školení a overovaní vedomostí z predpisov platných na úseku ochrany pred požiarmi
  • vedenie základnej dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, harmonogramu preventívnych protipožiarnych prehliadok, harmonogramu kontrol stavu požiarnotechnických, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na hasenie požiarov
  • kontrolu stavu a úrovne protipožiarnej bezpečnosti, vrátane dodržiavania systémových a programových dokumentov, stavu pracovísk (objektov, komunikácií, miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru), dodržiavania predpisov a opatrení na úseku ochrany pred požiarmi, dodržiavania podmienok odbornej spôsobilosti a i.
  • zisťovanie a hodnotenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, stavu a úrovne riadenia a starostlivosti o protipožiarnu bezpečnosť
  • spoluprácu pri zisťovaní a hodnotení zdrojov a príčin vzniku požiarov, spoluprácu s vedúcimi pracovníkmi objednávateľa pri vypracúvaní dokumentov, návrhov na riešenie, kontrol atď., ako aj s orgánmi štátneho odborného dozoru a i.