BOZP

Bezpečnostnotechnická služba

ENVIBOZPO v oblasti bezpečnosti práce ponúka dodávateľskou formou bezpečnostnotechnickú službu ( BTS ) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie praktických prvkov a postupov podľa smernice OHSAS 18 001 ako aj ďalšie doplnkové služby súvisiace z bezpečnosťou technických zriadení na základe vydaných oprávnení NIP.


Rozsah služieb a činností :

  • zabezpečenie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika priamo u objednávateľa
  • komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia
  • vypracovanie zákonnej dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP
  • posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov
  • poradenstvo (osobné,mailové, telefonické) pri vyšetrovaní pracovných úrazov
  • príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu
  • zastupovanie objednávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu
  • poradenstvo pri zavádzaní systému OHSAS 18001 (som interný auditor pre OHSAS 18001, ale aj ISO 14001 životné prostredie)
  • organizovanie školení zamestnancov
  • vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku