Servis pre
životné prostredie

Chcete mať legislatívu životného prostredia pod palcom? Viete o všetkých povinnostiach, ktoré sa týkajú Vašej firmy? Som tu pre Vás...

Čítaj Viac

BOZP


Viete, že zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov má v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci mať bezpečnostno-technickú službu?

Čítaj Viac

Požiarna
ochrana

Viete, že z hľadiska požiarnej ochrany má každý zamestnávateľ určité zodpovednosti? Máte presne zadefinované ako postupovať v prípade mimoriadnej udalosti, napr. požiar?

Čítaj Viac

Prehľad činnosti

Som držiteľom osvedčení, ktoré ma oprávňujú vykonávať výkon činnosti technika ochrany pred požiarmi a autorizovaného bezpečnostného technika dodávateľským spôsobom v spoločnostiach s rôznym odvetvovým ekonomickým zameraním a takisto som interný auditor pre medzinárodné normy ISO 14001 (životné prostredie) a OHSAS 18001(bezpečnosť práce a požiarna ochrana).

  • vedenie a aktualizácia dokumentácie
  • hodnotenie rizík v rámci prevencie rizík a hodnotenie environmentálnych aspektov a vplyvov pre životné prostredie
  • školenie a vzdelávanie zamestnancov
  • poradenský servis
  • preventívnu kontrolnú činnosť
  • riešenie pracovných úrazov a mimoriadnych udalostí
  • interný audit systémov ISO 14001 a OHSAS 18001

Som držiteľom nasledujúcich osvedčení: